Zanniat Chin Community Canada 2021-2022 kum konghoitu te

November 1, 2020 nia ah online in tawkdun in 2021-2022 kum tian Canada huap Zanniat konhoitu tuh rildunhnak umh ii. He nia ah committee ca mi pasarih i tuhin le Chairman ril cih tuhin lungkhim ii. 2021 kum thar ah committee member song ah pervo dangdang zemdun tuhin relcat ii.

  1. Tluang Kip Thang (Chairman)
  2. Pa Thawng Za Khen
  3. Pa Hrang Khen Thang
  4. Saw Lian Bawi
  5. Biak Nun Sang
  6. Dam Za Mang
  7.  Pa Andrew Bawi Hlawn Sang

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *