Zanniat Pawlkom (USA) 2014-2015

David Thang [email protected] via yahoogroups.com 

Feb 20

to zanniatram, ZANNIAT

Phunpui Ulenau Veksen,

Ram cang cang ai um ulenau te ning cak tlang tu ten se law ,PA PATHIAN in ning um hmun ten ah kil ning khawl tu hram seh ,ZANNIAT PAWLKOM USA 2014-2015 ai miphun hrang ahkonghoi tu   hming lists ning than  ii ing.

Zanniat Pawlkom USA , (ZPU) 2014 -2015 Konghoi Tute Lists

Advisors
1.Dr. Nai Sang
2.Salai Thuah Aung
3.Saya Hrang Thawng
4.Rev Samuel Ral Za Tlung
5.Rev  Ro Sang

Office Bearer (O.B)
1.Chairman -Pa Thian Awi Sang
2.Vice-Chairman -Pa Thian Bawi
3.Secretary- Salai Thawng Nai Thang
4.Asst.Secretary -Pa Bawi Cin Thang
5.Treasurer -Pa Thian Lian Uk
6. Asst. Treasurer –  Pa Thuan Ling
Auditors
7.Pa Bawi Lio (hotu)
8.Pa Sang Neu
9.Pa Cung Ling

Executive Members (E.C)
10.Pu Sang Lyen
11.Saya Than Htun
12.Pa Lum Tho
13.Pa Thuan Uk
14.Pa Za Hnun Bawi
15.Pa San Ceu
16.Pa Aung Ko Oo (Thangpi)
17.Pa Bawi Hlawn Mang (mapi)
18.Pa  Val Ling Thang
19.Pa Lal Vum Za Thang
20.Pa Peter Ngun Za Khen
21.Pa Tling Za Uk
22.Pa Kyaw Kyaw
23.Tv Nung Thuan
24.Tv Vam Thawm Lian
25.Tv Paul Cung Nung

By-Law Hrang Hotu
1.Thian Awi Sang
2.Pa Thuan Ling
3.Pa  Bawi Lio
By-Law heh April hlabo hlan ah (ACIAN, rough) kin bawt tuh liang in pervo pe ii sing.

FUND si tuh dan kin rel cat hnak te
1. EC &OB hmuah in $ 50 ten khon tuh.
2.Zanniat members innsang pakhat ah $10 ten khon tlang tuh.
3.ZPU (Songtel) siat hnak tawk fang in members hmuah in $ 10 khon tlang in to pui tuh .
Sawngen hnak tawn kin um hmun ten  in bamdun tio nga sing miphun hrang ah kin fimthiam hnak suah in lungrual neu in zuam tlang a sing ih, ang hnak tampui  thawn ,

Salai Thawng Nai Thang
ZPU Secretary
OKC,OK ,USA

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *